กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่านรับการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนายประยูร ทองมาก นักวิซาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางนวเนตร ยอดอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน นางสาวเรณุกา รัตนวิฑูรย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล