กล่าวคำปฏิญาน เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กล่าวคำปฏิญาน เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย