การประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดชียงราย