การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16