การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงรายรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ จำนวน ๗๐ คน