การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาค

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษารองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) และนางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลงานที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน 8 ผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา ที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย