การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาชำนาญพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด