การอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย