กิจกรรมจิตอาสา กวาดเศษใบไม้ และเก็บเศษขยะ บริเวณพระบรมรูป ร.๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กวาดเศษใบไม้ และเก็บเศษขยะ บริเวณพระบรมรูป ร.๕ (ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย) และทำความสะอาด บริเวณวัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร และเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม ในการช่วยเหลือสังคม