ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  แผนพัฒนาการศึกษา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  แผนพัฒนาการศึกษา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  แผนพัฒนาการศึกษา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี