ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ ของหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการการ “ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน