จังหวัดน่านจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-9.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ สร้างความมั่นใจร่วมกัน” ของจังหวัดน่าน เพื่อสร้าง ความมั่นใจต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านจะมีกำหนดดำเนินการต่อไป กิจกรรมในวันนี้มีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นางสาวกนกวรรณ ผดุงขัน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน นางโสภา ชวนวัน นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้ทําข้อตกลงเบื้องต้นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปี จนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด โดยจะอนุโลมให้แก่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า รวมถึง ชั้นประถมศึกษา ที่มีอายุ 12 ปี โดยเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 07.50 – 09.30 น. ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ