ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา