ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๔ โดยมีนายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ(ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) ร่วมตรวจ