ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกเชียงราย นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน