ตรวจติดตาม Kick off การฉีดวัดซีนโควิด- 19 (Pizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี (เข็มกระตุ้น)

นที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการตรวจติดตาม Kick off การฉีดวัดซีนโควิด- 19 (Pizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี (เข็มกระตุ้น) โดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาร่วมเป็นกำลังใจนักเรียน นักศึกษาด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ให็บริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่