ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีวาตภัย

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔