ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต ๑ และโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย