ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัยโดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัยโดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน