ตรวจเยี่ยมการจัด การเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งโรงเรียนทั้ง ๒ แห่งจัดรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ On-Site ๑๐๐% ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) โดยมีว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต ๓
และนายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยม