ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓