ติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะออกตรวจเยี่ยมติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา และได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย และสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ การดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เกิดความเสมอภาค ความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้