ทีมน่านการศึกษาร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำทีมน่านการศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ
ในการประชุมดังกล่าว นายธนากร ดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การดำเนินการฉีควัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 3. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่