ทีมน่านการศึกษา ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ทีมน่านการศึกษาร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ ประเด็นที่ 1 โครงการพาน้องกลับมาเรียน 2 โครงการ กศน. ปักหมุด 3 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ 4 โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) 5 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครู 6 โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
ซึ่งในการตรวจติดตามครั้งนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ภายหลังมอบนโยบายและรับฟังการรายผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัว อำเภอปัว และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อำเภอเวียงสา และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา