น่านจัดโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

จังหวัดน่านจัดโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ภาพโดยเครือข่ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากการกิจการยุวกาชาด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้นรวมระยะเวลาที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน 100 ปี และสภากาชาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้ดำเนินการจัดงานตามความเหมาะสม ในระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน สิงหาคม 2565 จังหวัดน่านจึงได้ดำเนินการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย และตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ในด้านความมีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้าง ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในมวลหมู่ยุวกาชาด โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด