บุคลากรผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสุกิจ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน