บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ในการประชุมดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดทำแผนบริหารกระบวนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565