บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางจิราภรณ์ สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พิธีดังกล่าวโดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี