ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม