ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค ร่วมกับประธานกรรมการระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค ร่วมกับประธานกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ทำหน้าที่เลขานุการ และมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แทนผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้เสนอให้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม