ประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานในการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุม ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย