ประชุมกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ระดับจังหวัดน่าน)

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ระดับจังหวัดน่าน) ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานรับตรวจติดตามเข้าร่วมประชุม