ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายปิยนาถ ชาวน่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุวิณ เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม