ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม