ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม