ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม