ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และให้นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม