ประชุมคณะกรรมการ บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) และ ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖