ประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ เฉพาะด้าน (Agenda based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ
เฉพาะด้าน (Agenda based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม