ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา ฯ

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill, Up-skill, New skills ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ได้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ GoogleMeet ด้วย