ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาและเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุรุสภาจังหวัดแพร่ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาและเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด โดยมี นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่