ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และจัดทำปฏิทิน การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และจัดทำปฏิทิน การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖