ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายในการนี้ ศึกษาธิการภาค 16 มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ