ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ด้วยระบบ Video Conference
ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ การดำเนินการโครงการ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การรายงานกิจกรรมจิตอาสา
การสร้วงความเข้าใจในสถาบันชาติ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม
ในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)