ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบ zoom จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)