ประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา และจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา และจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านนโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และมีหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุม