ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมี ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ซึ่ง ดร.ปิยรัษฐ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา และ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนา : ความสำเร็จในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ 1. นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล (จังหวัดเชียงราย) 2. นางพนิดา แก้วมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม (จังหวัดเชียงราย) 3. นางเพียงจิต ชำนาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (จังหวัดแพร่) และ 4. นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม (จังหวัดพะเยา) โดยมี กลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) จำนวนมากกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในครั้งนี้