ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร CLC (Continuous and Linking of Curriculum)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร CLC (Continuous and Linking of Curriculum) ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา