ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2พ.ศ. 2566- 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2พ.ศ. 2566- 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงรายรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงรายรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย