ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ระดับภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ระดับภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พะเยา และแพร่